پیاده ­سازی مدیریت دانش:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

پیاده ­سازی مدیریت دانش

2-1-1-5-1- گام­های اصلی اجرای مدیریت دانش

به طورکلی شانزده مرحله/فعالیت بالقوه برای معرفی وپیاده­سازی مدیریت دانش وجودداردکه بایدباتوجه به شرایط سازمان تعددمناسبی ازاین فعالیت­هادرپیاده­سازی مدیریت دانش انتخاب وبه طورموازی،تکراری یادوره­ای دنبال شود.این فعالیت­هاعبارت­انداز:1-به دست آوردن پذیرش مدیریت:برای موفقیت مدیریت دانش کسب پذیرش وتعهدمدیریت ونیزحمایت پیاپی اوازطرح دارای اهمیت فراوانی است.برای به دست آوردن این تعهدوحمایت گروه مدیریت دانش بایدبتواندپیوندمحکمی بین طرح­های مدیریت دانش بااهداف،احتیاجات وقابلیت­های حقیقی حال و آینده سازمان برقرارکند.نمایش این ارتباط می­تواندازراه­هایی چون بیان شرایط، فشارهاورقابت در بازارفرصت­هایی که مدیریت دانش می­تواندایجادکندتانیازهای سازمان دراین رابطه برآورده شودوسرانجام اینکه نمایش قابلیت­های بالقوه مدیریت دانش می­توانددراین راستانقش مثبتی ایفا نماید.بنابراین تنهاهنگامی که مدیران این بینش وباوررانسبت به مدیریت دانش به دست آورندمی­توان به طورمنطقی ازآنان خواست تادراین زمینه اقدام کنند.

2-ترسیم چشم­اندازدانش:شناخت طبیعت ونقاط قوت وضعف دارایی­های دانش شرکت وشرایط ازدیدرهبری شرکت وعملیات­هاوفشارهای بازاروفرصت­ها.

3-برنامه­ریزی استراتژی دانش:تعیین چگونگی حمایت مدیریت دانش ازاستراتژی شرکت یا واحدکاروترسیم هدف­های مدیریت دانش واولویت­هاومنافع موردانتظار.

4-ایجادوتعریف گزینه­هاوابتکارات بالقوه وابسته به دانش:شناخت فرصت­هابرای پیشرفت مثل فرصت­هایی برای افزایش درآمدساختن محصولات وخدمات جدید،ترمیم تنگناهای دانشی و دیگرفعالیت­های مربوط به دانش به وسیله حمایت ازبخش مربوط وتنظیم اولویت­­هابرای شرکت و بازسازی تأثیرات وسودموردانتظارازآنها.

5-توصیف انتظارات ازسودبرای ابتکارات مدیریت دانش:تعیین انتظارات برای اولویت­بندی هدایت اجراونشان دادن تأثیرتلاش­های مدیریت دانش.

6-تنظیم اولویت­های مدیریت دانش:تعیین اولویت­هابرای فعالیت­های مبتنی براستراتژی مدیریت دانش،انتظارات برای سودخالص احتیاجات وفراهم کردن قابلیت­ها.

7-تعیین نیازهای کلیدی دانش:شناختن دانش لازم برای ارائه کارباکیفیت درسمت­های کلیدی یا پیچیده.

8-به دست­آوردن دانش کلیدی: کسب دانش لازم برای کارهاوعملیات حساس ومهم[1]ازدرون و بیرون سازمان.

9-ایجاد برنامه­های جامع انتقال دانش: مانندهماهنگ کردن برنامه­های آموزشی ایجاد شبکه­های تخصصی یا مبادله دانش تخصصی همچون سلسله مراتب نظری و استراتژی­های ذهنی برای شاغلان.

10-انتقال،توزیع وبه کارگیری دارایی­های دانش سازمان دادن وانتقال دانش تخصصی به شاغلان وشکل دادن دوباره گسترش وبهره­برداری ازدانش به وسیله استفاده مؤثرازبهترین دانش در همه کارهای روزانه وجاری.

11-ایجادوبه روزدرآوردن زیرساخت [2]مدیریت دانش:ایجادونگهداری زیرساخت­های لازم برای انجام مدیریت دانش.

12-اداره دارایی­های دانش:ایجادوتجدیدساخت وسازمان دادن دارایی­های دانش برای تعیین اولویت فرصت­های دانش.

13-ایجادبرنامه­های تشویقی:دادن انگیزه به کارمندان برای هوشمندانه عمل کردن انگیزه­هایی چون نوآوربودن تسهیم دانش،تلاش برای به دست آوردن دانش(مثل دروس فراگرفته[3]شده)یاپاسخ به درخواست­های افرادبه هنگام رویارویی باوضعیت­های ناآشنا،مشکل وغیره.

14-هماهنگ ساختن فعالیت­هاوعملکردهای مدیریت دانش درسراسرسازمان شناخت فعالیت­های مربوط به مدیریت دانش ویاری کردن آنهابه منظورهماهنگ ساختن همکاری وتشریک مساعی وایجادقابلیت­هاوفعالیت­های باارزش

15-تسهیل مدیریت متمرکزبردانش:همچون ارائه فعالیت­های سطح بالابرای تغییرالگوی خدماتی مشتری فرهنگ محیط کاری فلسفه وفعالیت­های مدیریت فعالیت­های عملیاتی حق تصمیم­گیری گردش کاروفرصت­هایی برای عملکردهوشمندانه.

16-نظارت [4]برمدیریت دانش:ارائه بازخور[5]درپیشرفت­واجرای برنامه وفعالیت­های مدیریت دانش (افرازه،1386)

[1].Critical knowledge function

[2].infrastructure

[3].Lesson learned

[4].Monitor

[5].Provide feedback

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

Related articles

انتخاب ابزار سنجش سرمایه فکری:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

بوت[1] معتقداست که اندازه گیری سرمايه فكري  به خودی خود یک مشکل نیست بلکه مشکل اساسی تر اندازه گیری تغییرات و نقل وانتقالات بین اجزای  سرمايه فكري  و بین داراییهای نامشهود و مشهود است (Bernnan ,2001). انتخاب معیار و ابزار اندازه گیری : در هنگام طراحی  و ایجاد یک سیستم اندازه گیری برای سرمايه فكري […]

Learn More

پایان نامه اضطراب اجتماعی//دیدگاه فمنیستی درباره بدن

دیدگاه های فمنیستی درباره ی بدن: به اعتقاد فمنیست ها از ابتدای تاریخ تا کنون بدن زنان عرضه ی سیادت و کنترل بوده است. این کنترل اشکال متفاوتی به خود گرفته است. از بستن پای دختران چینی (برای جلوگیری از رشد پا به اندازه پای مردان)، تا پوشیدن لباس های با فنرهای برجسته کننه، همواره […]

Learn More

پایان نامه درمورد پایداری سود:/اصول مالیات پرهیزی

یکی از چالشهای موجود در تحقیقات مالیات پرهیزی عدم وجود تعریف پذیرفته شده­ی عمومی در خصوص این عبارت است. واژگان مذکور برای اشخاص متفاوت معانی متفاوت می­دهند. فی الواقع، می­توان مالیات پرهیزی را در سطحی وسیع بصورت کاهش دادن مالیات تعریف کرد، تعریف مذکور همه­ی معاملاتی را که صراحتاً تاثیری به روی بدهی مالیاتی شرکت […]

Learn More