پایان نامه خشونت علیه زنان//کنگره های اصلاح مجرمین

کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین:

در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره
بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال 1975 برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت.

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2)

در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است:

(Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A)

الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند.

ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده.

در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، 1385، ص 345)

  1. ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار.
  2. ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی.
  3. اعطای معاضدت قضایی به قربانیان.
  4. آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت.
  5. افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان.
  6. نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و …

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و مطالعه نظام حقوق بین الملل برای مقابله با خشونت علیه زنان علی رغم تلاش های متعدد توسط نهادهای مربوط که در زمینه امحاء خشونت انجام شده

Related articles

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/قاعده تسبیب و حوادث رانندگی

کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی در این حوادث ارتکاب فعلی که زمینه ساز حادثه است غالبا ایجاد مانع غیر مجاز بر سر راه عبور سایر وسایل نقلیه اعم از اینکه مانع مذکور قرار دادن اشیاء ثابت یا متحرک از قبیل وسایل نقلیه در حال حرکت که بدون رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی چنین مانعی […]

Learn More

انتخاب ابزار سنجش سرمایه فکری:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

بوت[1] معتقداست که اندازه گیری سرمايه فكري  به خودی خود یک مشکل نیست بلکه مشکل اساسی تر اندازه گیری تغییرات و نقل وانتقالات بین اجزای  سرمايه فكري  و بین داراییهای نامشهود و مشهود است (Bernnan ,2001). انتخاب معیار و ابزار اندازه گیری : در هنگام طراحی  و ایجاد یک سیستم اندازه گیری برای سرمايه فكري […]

Learn More

پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:نظریه وابستگی منابع

نظریه وابستگی منابع[1] این نظریه ریشه در تحقیقات اقتصادی- اجتماعی اخیر داشته و بر نقش ارتباطی حاکمیت سازمان در برقراری ارتباط سازمانی با رقبا و دیگر ذینفعان تاکید می کند (كريمر ،نايرووي،2007ص1362 )[2]. در طی دهه 1970 و اوایل دهه 80 توجه مبحث حاکمیت سازمانی بر نحوه مدیریت منـابع مورد نیـاز سازمان ها قرار داشت. […]

Learn More