To use as shortcode with id: 

نوشته‌های تازه

مطلب مرتبط :   معرفی برخی از کتابخانه های دیجیتالی معروف جهان و ایران